Obchodné podmienky

 

 

Objednávka

 

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho zaslaním potvrdenia o vytvorení objednávky kupujúcim na emailovú adresu kupujúceho. Potvrdenie o vytvorení objednávky obsahuje číslo objednávky, dátum vytvorenia objednávky, informácie o objednanom tovare ako sú názov tovaru, kód tovaru, počet objednaných kusov, cenu za tovar, cenu za dopravu, zľavu z objednávky, celkovú cenu objednávky, spôsob prevzatia tovaru, spôsob platby, fakturačnú adresu a adresu doručenia.

 

  

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo vrátiť alebo vymeniť zakúpený tovar len v tom prípade, ak bude vrátený v nepoškodenom stave a nesmie javiť žiadne známky používania. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale a musí obsahovať všetko príslušenstvo patriace k tovaru ako aj všetky štítky a značky. Kupujúci je povinný zaslať spolu s tovarom aj kópiu dokladu o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú doporučenú zásielku. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru počas dopravy. Zásielka zaslaná na dobierku nebude prijatá. Právo na odstúpenie od zmluvy je treba uplatniť písomnou formou zaslaním vyplneného formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tento formulár si môžete stiahnuť v nasledujúcom odkaze:

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy /vrátenie tovaru/ 

 

Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

Predávajúci je povinný vrátiť uhradenú čiastku na účet kupujúceho uvedeného vo formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy ihneď, najneskôr však do 14 pracovných dní od obdržania vráteného tovaru predávajúcim. Predávajúci je povinný taktiež vrátiť uhradenú čiastku kupujúcemu za náklady súvisiace s dodaním tovaru predávajúceho kupujúcemu.

 

 

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred vyexpedovaním objednávky. Urobiť tak musí čo najskôr zaslaním Odstúpenia od kúpnej zmluvy cez kontaktný formulár, alebo na e-mailovú adresu: k2shop@k2shop.sk, alebo na poštovú adresu:

 

POINTS SLOVENSKO, s.r.o.

Drotárska cesta 15

811 02 Bratislava

 

 

 

 

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak objednaný tovar už nebude možné dodať z dôvodu nedostupnosti u dodávateľa, zastavenia výroby, výraznej zmeny ceny tovaru u dodávateľa, alebo v prípade, že nebude možné dodržať dohodnutú lehotu dodania alebo cenu tovaru.

 

 

Platobné podmienky

 

Kupujúci má právo uhradiť objednaný tovar formou:

- prevodom na účet predávajúceho

- uhradením objednávky v hotovosti zaslanej na dobierku

- uhradením v hotovosti pri osobnom odbere u predávajúceho

- prevodom na PayPal účet predávajúceho

 

 

Dodacie podmienky

 

Predávajúci je povinný vyexpedovať objednávky v čo najkratšom možnom termíne. Dodacia doba doručenia objednávky je 2-30 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v závislosti od dostupnosti tovaru a krajiny doručenia objednávky.

Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., alebo Slovenskej Pošty.

 

  

 

Dodanie tovaru                                                          poplatok 

 

Osobný odber

 0,- €

Slovenská republika (nákup nad 50,-€)

 0,-€

Slovenská republika

 4,-€

Česká republika

 9,-€

Česká republika (dobierka)

12,-€

Maďarsko

 9,-€

Rakúsko

 9,-€

Nemecko

10,-€

Poľsko

10,-€

Rumunsko

10,-€

Chorvátsko

10,-€

Slovinsko

10,-€

Belgicko

16,-€

Holandsko

16,-€

Luxembrsko

16,-€

Taliansko

20,-€

Francúzsko

20,-€

Anglicko

20,-€

Írsko

30,-€

Španielsko

30,-€

Portugalsko

30,-€

Ostatné EU štáty

30,-€

Ostatné štáty

35,-€ 

 

 

Reklamačný poriadok

 

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí si zásielku prezrieť a ihneď nahlásiť zjavné poškodenia tovaru, povrchu obalu či prípadné čiastočné straty obsahu zásielky. O čiastočnej strate obsahu zásielky alebo rozsahu poškodenia zásielky musí byť ihneď spísaný protokol o poškodení zásielky s jej doručovateľom.

V prípade, že poškodenie zásielky nie je zjavné alebo čiastočná strata obsahu zásielky nebola zrejmá, je príjemca povinný písomne alebo e-mailom nahlásiť vznik škody predávajúcemu ihneď po jej zistení. V oznámení kupujúci uvedie zistené škody a ako sa prejavujú. Príjemca je povinný umožniť predávajúcemu pred spísaním protokolu o poškodení zásielky osobne sa presvedčiť o rozsahu škody.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť reklamačný protokol, kópiu faktúry a kompletný zoznam tovaru. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej začatia. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako aj za škody spôsobené chybnou manipuláciou a vonkajšími udalosťami. Na škody tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výhradne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.