Úvod


Vážení zákazníci, chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pri vytvorení objednávok a pri uskutočnení platieb, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Na našej stránke sú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu.  

 

1. Zisťovanie údajov


Osobné údaje sú na našej webovej stránke vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu vytvárania objednávky, pri registrácii, ktorá umožňuje prístup k osobnému zákazníckemu kontu, a pri zasielaní otázok alebo požiadaviek prostredníctvom kontaktného formulára. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky.

V našom informačnom systéme zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
  • meno hlavného počítača (IP adresa)
  • čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. 

V rámci funkcie vyhľadávania obchodu sa webovej stránke odovzdávajú geografické dáta v podobe zemepisnej šírky a dĺžky. 

 


2. Využitie Vašich údajov


Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré uvediete sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely. 

 

3. Bezpečnosť 


www.k2shop.sk umožňuje platbu na dobierku, prevodom na bankový účet, alebo prevodom na PayPal účet. Všetky spôsoby platby sú komplexne chránené bezpečnostnými štandardmi.


4. Využitie Vašich údajov pre Newsletter


Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám.  

Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o neustále sa meniacich kolekciách našich výrobkov, zľavách – a to buď e-mailom, alebo poštou. Náš Newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ ste nám na to výslovne udelili svoj súhlas.

Svoj vyššie uvedený súhlas s uložením Vašej adresy alebo e-mailovej adresy a s využívaním týchto adries na zasielanie elektronického Newslettera môžete, kedykoľvek odvolať bez toho, aby Vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. S týmto cieľom sa môžete obrátiť na nižšie uvedenú adresu. Pre odhlásenie Newslettera nájdete na konci každého Newslettera príslušný odkaz. Registrovaní užívatelia môžu zasielanie Newslettera tiež zrušiť v položke „Môj účet“. 

 


5. Cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies“ s použitím pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili našu stránku bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies“ zaistia, že Vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné zmysluplne regulovať našu reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. 

 

 

6. Oprava, zmena a vymazanie osobných údajov


Svoje údaje si môžete kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet“, a to po zadaní Vašej e-mailovej adresy a hesla. Pokiaľ zabudnete svoje heslo, v oddiele „Môj účet“ nájdete odkaz „Zabudli ste heslo?“, prostredníctvom ktorého sa dostanete k formuláru – ten, prosím, vyplňte a po zadaní svojej e-mailovej adresy, nám ho zašlite. Na túto Vašu e-mailovú adresu Vám potom pošleme ďalšie inštrukcie.

 

 

7. Právo na informácie 


Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť POINTS SLOVENSKO spol. s r. o., Drotárska cesta 15, 811 02 Bratislava, IČO 31369146, ktorej udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Je tiež našou povinnosťou dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať. Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, kde sa máte právo v prípade pochybností priamo obrátiť s podnetom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete v súvislosti s niektorými z vyššie uvedených postupov uplatniť svoje právo na vyjadrenie nesúhlasu, využite, prosím, nižšie uvedený kontakt.POINTS SLOVENSKO spol. s r.o.
Drotárska cesta 15
811 02  Bratislava

E-mail: k2shop@k2shop.sk8. Vyhlásenie

Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti POINTS SLOVENSKO spol. s r.o.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb spoločnosti POINTS SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Drotárska cesta 15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 369146, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) poskytnutých na účely registrácie na webovú stránku www.k2shop.sk. Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti POINTS SLOVENSKO spol. s r.o. Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese POINTS SLOVENSKO spol. s r.o., Drotárska cesta 15, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na adrese k2shop@k2shop.sk. 

Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o práve k prístupu k osobným údajom a o práve na vysvetlenie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžem s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.